Showing 1–30 of 44 results

อุปกรณ์ใส่สิ่งของ

อุปกรณ์ใส่สิ่งของ ทำจากพลาสติกเนื้อดี มีให้เลือกใช้หลากหลายแบบตามแต่การใช้งาน เช่น ลังอุตสาหกรรม ลังทึบ ลังผลไม้ ลังแก้ว ลังอเนกประสงค์ ลังฝาปิด เข่ง ถาดแช่แข็ง ลังคอนเทนเนอร์ ตู้ลิ้นชัก