Showing all 2 results

ถ้วยตวงแก้ว

ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงวัตถุดิบ ภาชนะเนื้อใสมองเห็นภายใน ทำให้ตวงง่ายกว่าแบบทึบ มีสเกลบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกเมื่อโดนความร้อน