Showing all 3 results

กระบะไม้

กระบะไม้ สำหรับใส่ของ ใส่อาหาร หรือใช้เสริฟ ทำจากไม้เนื้อดี มีขอบรอบด้านป้องกันของตกหล่น ไม้มีลวดลายสวยงามน่าใช้งาน