Showing 1–30 of 72 results

พานลายไทย

พานลายไทย ทำจากอลูมิเนียม มีทั้งสีเงินและสีทอง มีลวยลายไทยเป็นเอกลักษณ์ ใช้ในงานพิธีต่างๆ มีพานให้เลือกใช้ประกอบพิธีแตกต่างกันหลายชนิด เช่น พานโตก พานหยัก พานเทพ พานโตก พานรัตนโกสินทร์ พานรัฐธรรมนูญ พานหงส์ฟ้า พานแว่นฟ้า พานลาว