Showing all 8 results

ขันหัวสิงห์ ขันพานหัวสิงห์

ขันหัวสิงห์ สำหรับใช้ทำพิธีทางศาสนาต่างๆ ทำจากอลูมิเนียม มีลวดลายไทยรอบๆตัวพานและขัน มีทั้งสีเงินและสีทอง สามารถใส่น้ำได้ ที่หูจับมีรูปหัวสิงห์ทั้งสองข้าง