Showing all 4 results

ถาดกลมอลูมิเนียม

ถาดกลมอลูมิเนียม ใช้สำหรับเสริฟน้ำ เสริฟอาหาร ถาดก้นเรียบ มีของขึ้นมาเล็กน้อย มันพักเก็บขอบไม่คมบาดมือ -ถาดแขก,ถาดเสริฟกลม

-20%
-20%